Nieuwsbrief Basisnet Spoor Moerdijk - Halderberge - Roosendaal

De belangrijkste feiten en gebeurtenissen in vogelvlucht

Basisnet Spoor is een wettelijke regeling (officieel: Wet Basisnet), waarin voor heel Nederland de routes zijn vastgelegd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De regeling geeft onder meer aan welke routes meer en minder worden belast met dat vervoer. De hoeveelheid vervoer wordt uitgedrukt in aantallen wagons die per jaar over een bepaalde route mogen rijden.

 • 8

  2013

  Van 6.000 naar 50.000 wagons per jaar

  • Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu komt uitleggen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Moerdijk – Halderberge – Roosendaal omhoog mag van 6.000 naar 50.000 wagons per jaar. Na 2020 zou dat 100.000 wagons per jaar mogen worden. Hiermee is niet gezegd dat die toename ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. Maar het toegestane maximum -het plafond- is hiermee bepaald.
  • De gemeentebesturen én inwoners van Moerdijk, Halderberge en Roosendaal zijn tegen de plannen die het mogelijk maken dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in hun gemeenten sterk gaat toenemen. Het jaar 2013 staat verder in het teken van lobbyen, brieven schrijven en gesprekken voeren.

  Bestuurders en bewoners bundelen hun krachten

  • De drie gemeentebesturen bundelen hun krachten in een stuurgroep. Daarin zitten de burgemeesters en de betreffende wethouders. Ook de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant neemt deel.
  • Ook bewoners bundelen, daartoe uitgenodigd door de gemeentebesturen, hun krachten. Bewoners uit de drie gemeenten vormen een Klankbordgroep. Op die manier zijn er korte lijnen tussen bewoners en de gemeentebesturen.
 • 9

  2014

  5 miljoen euro voor veiligheid en bestrijdbaarheid

  • Mede dankzij de lobby van gemeentebesturen en bewoners trekt het ministerie 5 miljoen euro uit, die de drie gemeenten mogen besteden aan maatregelen om de veiligheid rond het spoor en de bestrijdbaarheid van eventuele ongevallen met gevaarlijke stoffen te verbeteren.
 • 8

  2014

  Toch minder treinen?

  • Het ministerie laat weten dat het maximum aantal wagons per jaar omlaag zou kunnen van 50.000 naar 38.000. De procedure om de regeling Basisnet Spoor op dat punt aan te passen, kan in 2015 in werking treden.
 • 9

  2014

  Schaderegeling voor huizenbezitters in zicht

  • Het ministerie zegt toe tempo te maken met een regeling voor bewoners die schade lijden doordat ze dicht aan het spoor wonen. Woningen binnen een afstand tot (maximaal) 18 meter van het spoor zouden gesaneerd kunnen worden.
  • De gemeenten moeten aan de slag met bestemmingsplannen, waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en de ruimtelijke beperkingen die dat oplevert.
 • 8

  2015

  Uitgebreid pakket aan maatregelen

  • De drie gemeenten en de veiligheidsregio presenteren een uitgebreid pakket aan maatregelen op het gebied van veiligheid en bestrijdbaarheid. Het gaat om allerlei civieltechnische maatregelen, maar ook om activiteiten om de hulpdiensten beter uit te rusten. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar communicatie en naar mogelijkheden om de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten.

  We willen ook de leefbaarheid verbeteren

  Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor gaat het behalve om veiligheid ook om de leefbaarheid. De gemeenten willen iets doen aan de overlast van geluid en trillingen. Ook al wil het ministerie daar op dat moment niet aan meewerken en zijn de 5 miljoen daarvoor niet bedoeld.

 • 9

  2015

  staatssecretaris Mansveld op bezoek

  • Staatssecretaris Wilma Mansveld luistert op 20 april in Halderberge naar de wensen en bezwaren van bewoners en bestuurders. Die willen het liefst, op de langere termijn, een spoorlijn om de kernen heen. Voor de korte termijn willen ze behalve veiligheid ook aandacht voor de leefbaarheid, duidelijkheid over alle gevolgen en betere communicatie door het ministerie.
 • 8

  2015

  veel in beweging

  • Het ministerie kondigt een onderzoek aan naar de bouwwerken binnen de veiligheidszone (max. 18 meter) van het spoor. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de ruimtelijke knelpunten zijn en wat de financiële gevolgen zijn voor woningbezitters. Aanvullend geven de gemeenten tot het inventariseren van de plan- en verkoopschade voor woningbezitters.
  • ProRail doet onderzoek naar maatregelen tegen geluidsoverlast.
  • De gemeenten laten onderzoek doen naar de trillinghinder in de spoorzones. Dit onderzoek wijst uit dat in 500 woningen behoorlijke hinder wordt ondervonden van de trillingen die het spoorvervoer veroorzaakt. De beste remedie hiertegen is dat de treinen langzamer rijden.
  • In de Stationsbuurt in Roosendaal staat zelfredzaamheid op de agenda: wat doe je wanneer het mis gaat op het spoor? Bewoners doen mee aan een enquête en leveren suggesties. TNO komt met een onderzoek naar wat de beste maatregelen zijn.
  • De drie gemeenten en de veiligheidsregio werken aan een webapplicatie, het Veiligheidsdashboard, waarmee bewoners snel geïnformeerd kunnen worden bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.
 • 9

  2016

  we willen vaart maken

  • Diverse maatregelen om de veiligheid rond het spoor te verbeteren, worden uitgewerkt. Het gaat om werkzaamheden aan riolering en sloten en het treffen van vloeistof kerende voorzieningen.
  • Als het aan de drie gemeenten en de veiligheidsregio ligt, komen er al in 2017 voorzieningen tegen geluidshinder: houten bielzen vervangen door betonnen en raildempers aanbrengen. Ook moet er snel helderheid komen over het geluidsniveau aan gevels -nu en bij het bereiken van de vervoersplafonds- zodat duidelijk wordt welke maatregelen nog meer nodig zijn. Dus niet wachten tot ProRail dit meeneemt in de uitvoering van het meerjarenprogramma 2018-2022. Ook de zogeheten wachtsporen, waar treinen met gevaarlijke stoffen stilstaan wanneer andere treinen voorbijrijden, moeten al in 2017 worden aangepakt.
  • Er wordt proefgedraaid met het Veiligheidsdashboard dat bewoners informeert over de situatie aan het spoor en over eventuele ongevallen.
  • Bestuurders en bewoners bespreken de spoorproblemen met de provincie Noord-Brabant. De hoop op een Brabantse lobby naar Den Haag lijkt gerechtvaardigd. Later dat jaar spreken Provinciale Staten uit dat de leefbaarheid in de drie gemeenten bij het Rijk onder de aandacht moet komen.
 • 8

  2016

  staatssecretaris Dijksma op bezoek

  • Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat op 24 oktober in Moerdijk in gesprek met bestuurders en bewoners. Alle wensen en bedenkingen worden nog eens op een rij gezet. De staatssecretaris zal later schriftelijk reageren.
  • Met een druk op de knop stelt de staatssecretaris het Veiligheidsdashboard in werking.
 • 9

  2016

  nieuwe onderzoeksresultaten

  • Het ministerie heeft laten onderzoeken welke woningen aan het spoor eventueel in aanmerking komen voor de aankoopregeling. Dat zijn er mogelijk meer dan 100. De bevindingen van het onderzoek worden ook gebruikt voor het al lopende onderzoek naar planschade.
  • De drie gemeenten hebben bij ruim 400 woningen een bouwkundige nulmeting laten uitvoeren. Zo kan later worden vastgesteld of de trillingen aan het spoor, die het gevolg zijn van een toename van het goederenvervoer, al dan niet van invloed zijn op de bouwkundige staat van de onderzochte woningen.
  • Bestuurders en bewoners spreken af met ProRail dat er in 2017 zicht komt op mogelijke maatregelen tegen geluidsoverlast. Er komt een akoestisch onderzoek en er zullen gesprekken plaatsvinden met gemeentebesturen en bewoners. Gezamenlijk zal worden gewerkt aan maatregelenpakket dat er eind 2017 klaar is en dan aan het ministerie wordt voorgelegd.
 • 8

  2016/2017

  brief staatssecretaris stelt teleur.. maar we gaan door!

  • De staatssecretaris stelt dat de risicoplafonds in drie gemeenten niet worden overschreden. Of die plafonds worden verlaagd, zoals in 2014 is aangekondigd, wordt in 2017 duidelijk. Behalve op het gebied van veiligheid zijn er volgens haar geen andere maatregelen nodig. Wel start ProRail in 2017 met werkzaamheden om de houten bielzen te vervangen door betonnen, maar dit kan ook twee jaar uitlopen. Of er raildempers komen, wordt later duidelijk in het ‘meerjarenprogramma geluid’. Om de wachtsporen te verwijderen, kunnen de gemeenten afspraken maken met ProRail. Het ministerie heeft hier sowieso geen geld voor. De invloed van het langzamer rijden van treinen op trillinghinder wordt momenteel onderzocht op andere spoortrajecten.
  • De staatssecretaris ziet nog geen aanleiding voor een spoortracé om de kernen heen. Wel start in 2017 het toegezegde onderzoek naar de (on)mogelijkheden van zo’n tracé. Voor de drie gemeentebesturen blijft dit wel de gewenste eindbestemming van hun gezamenlijke ‘spoor naar de toekomst’. Maar nu willen ze vooral door met de maatregelen die op afzienbare termijn voor meer veiligheid en leefbaarheid zorgen. En ze willen zekerheid voor de bewoners aan het spoor over de aankoopregeling en de mogelijke schade die ze ondervinden. Ze vinden de brief van de staatssecretaris teleurstellend, maar blijven zich richten zich op de maatregelen die op korte termijn haalbaar zijn. In 2017 wordt sowieso gestart met de civieltechnische werkzaamheden die voor meer veiligheid zullen zorgen.

– versie april 2017 –